nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Bursa 2017 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Bursa 2017
Felsőoktatási tanulmányokat kezdő, továbbá felsőoktatási hallgatók számára. Meghosszabbított beadási határidő: 2016. november 15.!!!

2017. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Lábatlan Város Önkormányzata 92/2016.(IX.27.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2017. évi csatlakozásáról és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdő, továbbá felsőoktatási hallgatók számára 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26). Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázók köre:

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra az 51/2007. (III.26). Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag Lábatlan város illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.

„A” típusú pályázat esetén :
azok a hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017. őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén:

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve)

„B” típusú pályázatra azok a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek jelentkezhetnek, és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, a 2017. évi felvételi eljárásban tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama „B” típusú pályázat esetén:

3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (2017/2018. tanév, 2018/2019. tanév és 2019/2020. tanév.) Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszíti.

Nem részesülhetnek támogatásban:
- A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- Doktori (PhD) képzésben vesz részt
- Kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Regisztrálni és pályázni kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx lehetséges. A rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok, akik a korábbi években már regisztráltak a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2016. november 15!!!!

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
b) Jövedelemigazolások a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről

A háztartásban élő valamennyi személy nettó jövedelmének igazolása utolsó egy hónap valamennyi jövedelmére vonatkozóan. Munkaviszony esetén munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, nyugdíj, valamint nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata a 2016. évi ellátásokra vonatkozóan, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat. Egyéb, jövedelemnek minősülő ellátások esetén a folyósító szerv igazolása szükséges. Amennyiben egyéni vállakozó vagy gazdasági társaság ügyvezetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása szükséges az előző évi adóköteles jövedelemre vonatkozóan. A jövedelmekkel kapcsolatos tájékoztatót a részletes pályázati kiírásban olvashat.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Amennyiben háztartásában középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van, a pályázathoz rá vonatkozóan kérjük az iskolalátogatási igazolást is csatolja.

A csatolandó mellékletekkel kapcsolatos részletes tájékoztató a pályázati kiírásban található.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.


Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti határozata szerint – a pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28.500.-Ft – 300 %-át, azaz 85.500.-Ft-ot.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában az 33/517-500 telefonszámon az Gémesiné Haraszti Krisztinától kaphat tájékoztatást.


„A” típusú pályázati kíírás:
LETÖLTÉS
„B” típusú pályázati kiírás: LETÖLTÉS

Lábatlan, 2016. szeptember 30.

Dinnyés István
polgármester

[ 2016.11.10. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-