nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Bursa 2018 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Bursa 2018
2018. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Lábatlan Város Önkormányzata 91/2017.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásáról és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdő, továbbá felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26). Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázók köre:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

„A” típusú pályázat:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!!!!

 „B” típusú pályázat:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhetnek támogatásban:
- A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- Doktori (PhD) képzésben vesz részt
- Kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás („A” típusú pályázat esetén”)
b) Jövedelemigazolások a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetén)
A háztartásban élő valamennyi személy nettó jövedelmének igazolása utolsó, kérelem benyújtását megelőző egy hónap valamennyi jövedelmére vonatkozóan. Munkaviszony esetén munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, nyugdíj, valamint nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata a 2017. évi ellátásokra vonatkozóan, meglétének hiánya esetén a Nyugdíjfolyósító egy hónapnál nem régebbi igazolása, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat. Egyéb, jövedelemnek minősülő ellátások esetén a folyósító szerv igazolása szükséges. Amennyiben egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság ügyvezetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása szükséges az előző évi adóköteles jövedelemre vonatkozóan. A jövedelmekkel kapcsolatos tájékoztatót a részletes pályázati kiírásban olvashat.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Amennyiben háztartásában középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van, a pályázathoz rá vonatkozóan kérjük az iskolalátogatási igazolást is csatolja.

A csatolandó mellékletekkel kapcsolatos részletes tájékoztató a pályázati kiírásban található.

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti határozata szerint – a pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28.500.-Ft – 300 %-át, azaz 85.500.-Ft-ot.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában az 33/517-500 telefonszámon Haraszti Krisztinától kaphat tájékoztatást. A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.labatlan.hu oldalon lévő kiírásban szereplő linkekre kattintva.Lábatlan, 2017. október 3.

Dinnyés István
polgármester

„A” típusú pályázati kíírás: LETÖLTÉS
„B” típusú pályázati kiírás: LETÖLTÉS


[ 2017.10.03. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-