nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Bursa Hungarica 2016 oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Bursa Hungarica 2016
Bursa Hungarica 2016 tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálásról tájékoztatás
A Bursa Hungarica 2016. évi pályázati fordulójára a benyújtási határidőig 27 db „A” típusú pályázat érkezett Önkormányzatunkhoz.
A pályázati kiírásnak 26 pályázat felelt meg. 1 fő hiányosan nyújtotta be pályázatát, a hiánypótlást a megadott határidőig nem teljesítette, így pályázata érvénytelen volt.

A pályázatot benyújtó hallgatók egységesen 5000.-Ft/fő/hó támogatásban részesülnek 10 hónapon keresztül.


Lábatlan, 2015. december 15.

Dinnyés István
polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2015.(IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 2016. évi csatlakozásról.

Lábatlan Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdők részére a „B” típusú pályázatot, 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre: 2016/2017. tanévre, 2017/2018 tanévre és 2018/2019. tanévre vonatkozóan, továbbá felsőoktatási hallgatók számára az „A” típusú pályázatot, 2015/2016. tanév II. félévére és a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan.

A pályázók köre:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek.

„A” típusú pályázatra”:
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016. őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázatra:
A 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkező közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhetnek támogatásban:
- A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- Doktori (PhD) képzésben vesz részt
- Kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Figyelem: Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva és a mellékleteket becsatolva Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015.november 9.


Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyabelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe!

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás
b) Jövedelemigazolások a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről

A háztartásban élő valamennyi személy nettó jövedelmének igazolása utolsó egy hónap valamennyi jövedelmére vonatkozóan. Munkaviszony esetén munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, nyugdíj, valamint nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata a 2015. évi ellátásokra vonatkozóan, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat. Egyéb, jövedelemnek minősülő ellátások esetén a folyósító szerv igazolása szükséges.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

A csatolandó mellékletekkel kapcsolatos részletes tájékoztató a pályázati kiírásban található.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti határozata szerint – a pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28.500.-Ft – 250 %-át, azaz 71.250.-Ft-ot.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában az 33/517-500 telefonszámon Gémesiné Haraszti Krisztinától kaphat tájékoztatást.

A részletes pályázati kiírások az alábbi linkeken érhetők el:
„A” típusú pályázat: LETÖLTÉS
„B” típusú pályázat: LETÖLTÉS

Lábatlan, 2015.október 1.

Dinnyés István
polgármester

[ 2015.12.15. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-