nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Oktatási hírek / Óvodai beiratkozás rendje oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
március 2021
előre
Óvodai beiratkozás rendje
Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendjéről.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 01-jétől, 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő.

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő azt a gyermekeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2018. április 25-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani.
A 2015. szeptember 01-től 2016. augusztus 31-ig született gyermekeket előjegyzésbe veszi az óvoda. A beíratás és előjegyzésbe vétel
Időpontja és helyszínei:
2018.04.23. és 25-én a Piszkei lakótelepen,
2018. 04.24. és 26-án az Óvoda utcában 8-16 óráig.

A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- TAJ kártyája,
- a szülő személyi igazolványa,
- a gyermek lakcím kártyája.

2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019. nevelési évben az óvodába
• azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,
• az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételről szóló határozatot a szülő 2018.05.17-ig kézhez kapja, a felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőséget a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37-38. §-ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen (óvodai felvétel elutasítása esetén) a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat a szülő. Ez esetben a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.


Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek a beiratkozással kapcsolatban eljárni.

Schantzl Edit
jegyző

[ 2018.03.08. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-