nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Zárszámadás oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
október 2021
előre
Zárszámadás
Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának 2007. évi gazdálkodásáról. Bevételek, kiadások...

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Lábatlan Város Önkormányzatának 2007. évi gazdálkodásában meghatározó szerepet játszott intézményeinek működtetése, valamint településfejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása.
Településrendezési feladatok előtérbe helyezését bizonyítja az a szándék, mely a 10. számú főút képének rendezettebb kialakítására irányul. A 2007. évben is - a lehetőségekhez mérten - folytatódott a főút melletti leromlott állagú, faluképet rontó ingatlanok megvásárlása, a zöldfelület vállalkozóval történő karbantartása, szépítése.
Az 1999. és 2000. évi közvilágítás korszerűsítési fejlesztés a kivitelező előfinanszírozásával történt, így ennek kiadásai még további 2 éven keresztül, azaz 2009-ig fognak jelentkezni.
Vízi közműveink üzemeltetését a Hétforrás Kft végzi. Tevékenységét önkormányzati képviselőkből alakult Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely mellett hatékonyan működik a lakossági érdekeket védő Ármegállapító Bizottság is. A kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos feladatokat 2000. január 1-től 15 évre szóló szerződés alapján a AVE Tatabánya Zrt. látja el. Az elszállítással kapcsolatos költségeket a lakástulajdonosok fizetik.
Önkormányzatunk – mint gesztor település – a szomszédos településsel (Bajót) társulási megállapodás alapján környezetvédelmi feladatok ellátására alkalmaz egy főt. Ilyen társulási formában működik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat négy településen - Süttő, Bajót, Nyergesújfalu és Lábatlan, amely kiegészült 2007. november 1-től a Támogató Szolgálattal, mely a sérült gyermekek, és felnőttek szociális segítését biztosítja.

Egészségügyi alapellátási kötelezettségünket vállalkozó orvosokkal kötött megbízási szerződés alapján látjuk el úgy, hogy a finanszírozási szerződést közvetlenül ők kötik meg az Egészségbiztosítási Pénztárral.
A városunkban működő védőnői szolgálat egy Bt. keretein belül vállalkozási formában végzi tevékenységét. A tevékenység finanszírozására a szerződést a MEP-el továbbra is az önkormányzat köti meg, majd a finanszírozás összegét saját forrásból történő támogatással kiegészítve utalja át a feladatot ellátó részére, majd az OEP által finanszírozott összeget a járóbeteg ellátást, valamint védőnői feladatot végzők részére számla ellenében továbbítjuk.

A szakellátások 2007. évben folyamatosan működtek, ennek megfelelően a településen is igénybe vehető a szülészet-nőgyógyászat, a szemészet, az urológia, a reumatológia a hozzá tartozó fizikoterápiával, valamint gyógytornával, a pszichiátria szakrendelés, képalkotó eljárások (ultrahang), és a mintavevő labor.

Szociális ellátás biztosítása a jogszabályi előírásoknak és helyi rendeletünknek megfelelően történik. Településünkön részben önálló intézményként két (Gondozási Központ, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) szociális intézmény működik. A Gondozási Központ napi 8 órában fogadja az idős korú embereket, 2007-ben átlagosan 44 fő klubtag gondozását látta el. Az intézmény alapellátásában 4 gondozási körzetben végzi a házi segítségnyújtást, az ellátottak száma átlagosan 13 fő volt, szociális étkeztetésben átlagosan 54 fő.
Városunkban bölcsődei ellátás az intézmény 1993. évi megszüntetése óta nem volt. A 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásánál már nevesítve került a beruházások közé az óvoda mellett kialakítandó bölcsődei csoport lehetősége, amennyiben megfelelő pályázat kerül kiírásra. DÉDE támogatás elnyerésére pályázatot nyújtottunk be, azonban ott nem nyertünk. A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kísérjük, és ha lehetséges, ismételten pályázunk. Azért, hogy településünkön a bölcsődés korcsoportba tartozó gyermekek elhelyezése is biztosított legyen, az önkormányzat egy vállalkozó részére biztosította a családi napközi alapításához, illetve működtetéséhez szükséges anyagi támogatást. A családi napköziben átlagosan 4 fő 3 év alatti gyermek gondozását, nevelését látja el.
Közművelődési és közoktatási feladatainknál az intézmények működtetése és fejlesztése a gazdálkodás elsődleges feladatai között szerepelt.
Könyvtárunk könyvállománya a fordulónapon 36193 db könyvtári kötet, az évközi beszerzések száma 477 db volt. Az állomány gyarapítására fordított összeghez 64 eFt-al járult hozzá az érdekeltségnövelő támogatás.
Oktatási intézményeinkben 619 fő gyermek részesült ellátásban. 25 fővel kevesebb a 2006-os évnél. Intézményi étkezést 312 fő, napközis ellátást 179 fő vett igénybe.

2. Bevételi források és azok teljesítése
2007. évben bevételeink a módosított előirányzathoz képest 105,4 %-ra, az eredeti előirányzathoz képest pedig 117,9 %-ra teljesültek. Intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 96,6 %-ra teljesültek. Ezen bevételeken belül található az intézményi étkeztetés és egyéb bérleti díjak.
Sajátos működési bevételeken belül a helyi adók: Az építményadó (63.512 eFt), iparűzési adó (362.882 eFt) és kommunális adó (10.535 eFt) bevétele 2007. évben összesen 439.167 eFt-ot ért el, amely az összbevételek 45 %-ának felel meg. Az iparűzési adó a módosított előirányzathoz képest 120,7 %-os teljesítést mutat. A magas teljesítést a decemberi adófeltöltés eredményezte. A sajátos működési bevételeken belül az átengedett központi adók: Gépjárműadóból az elmúlt évben 63.527 eFt realizálódott. Ez 107,7 %-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy a hivatal adócsoportja az adóhátralék behajtására jelentős figyelmet fordított. A személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) az eredeti előirányzat szerint 47.614 eFt volt. Az adóerő-képesség növekedése miatt a jövedelemkülönbség mérséklésére az elvonás mértéke -4.395 eFt-ról -8.871 eFt-ra emelkedett. Az eredeti előirányzathoz képest ez 201, 8 %.

Második legnagyobb bevételi forrásunk az állami támogatás, bevételeink 19,46 %-át teszi ki. Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink (összbevételen belül 0,26 %) tartalmazzák az önkormányzati lakások értékesítéséből származó törlesztő részleteket, valamint ingatlan értékesítéseket, és a Suzuki személygépjármű eladásából származó bevételt.
Az összbevételeken belüli megoszlásban az átvett pénzeszközök 8,8 %-os részt tesznek ki, melynek jelentős része az OEP-től (30.215 eFt) működési célra (védőnők, ügyelet, járó-beteg szakellátás), valamint a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi társulás feladataira átvett összegeket tartalmazza (4.774 eFt). A módosított előirányzathoz képest a felhalmozási célú pénzeszköz 100 %-ban teljesült (Holcim Otthon Alapítvány 22.461 eFt, Sportpálya épületre 5.000 eFt).

3. Kiadások alakulása
A rendelkezésre álló pénzeszközök ésszerű felhasználásának eredményeképpen a kiadások 95,8 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az összkiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 53 %-ot, a dologi kiadások 27,5 %-ot, szociális ellátások és támogatások 2,7 %-ot, a felhalmozási kiadások (tartalmazza a hitel tőketörlesztést) pedig 14,3 %-ot tesznek ki.
A személyi jellegű kiadások és járulékainál a teljesítés csökkenését az okozza, hogy a Munkaügyi Központ a 2006. IV. n. évi bérkifizetést a 2007. évben teljesítette. A Támogató Szolgálatra betervezett bér egy része nem került kifizetésre, mivel az álláshely 2008. január 1-től lett betöltve, valamint a többi intézményben a tartós betegállomány miatt.
A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest megtakarítás mutatkozik. Ezek a következőkből tevődnek össze: közüzemi díjaknál a kedvező időjárás alakulása, vásárolt élelmezés esetében a tervezettnél kevesebben vették igénybe a szolgáltatást, HEFOP pályázatra előirányzott összeg részben került felhasználásra, kevesebb ÁFA befizetési kötelezettségünk keletkezett, a kamatkiadásunk is jelentősen csökkent.
A társadalmi és szociális juttatásoknál is megtakarítás mutatkozik. Egy nyugdíjba vonuló nyugdíjjárulékának kifizetését 2007. évre terveztünk, de a nyugdíjfolyósító értesítését a kifizetésről 2008. január hónapban kaptuk kézhez. A központi támogatásból fedezett rendszeres segélyek kifizetése utólagos elszámolás miatt, áthúzódik a következő évre.
Szociális keretünk nyújtott fedezetet az állami támogatásokon felül az általános iskolai tanulók, valamint a közép és felsőoktatásban részvevő tanulók tankönyvtámogatására jogosultság alapján. A felsőfokú oktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók részére önkormányzatunk részt vett a BURSA Hungarica elnevezésű támogatási rendszerben, mely alapján támogatásként ösztöndíjat biztosítottunk az érintetteknek. Az elmúlt évben átlagosan 40 fő részesült ösztöndíjban, ezen a címen összesen 1.005 eFt összegű kifizetést teljesítettünk. Önkormányzati ösztöndíj támogatásban átlagosan 7 diákot részesített (366 eFt). Önkormányzatunknál hagyománnyá vált a 80 év feletti időskorú emberek karácsony előtti megajándékozása (ajándékcsomaggal), ami szintén e feladat kiadásait növelte. A civil szervezetek támogatását önkormányzatunk az előző évhez hasonlóan a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítványon keresztül biztosítja. Az eredeti és a módosított előirányzat növekedését az okozza, hogy több képviselő felajánlotta a tiszteletdíját az alapítvány javára.

A 2007. évre ütemezett épület felújítási és fejlesztési kiadásaink egy része a tervnek megfelelően alakultak. A 6 db bérlakások építése a terv szerint alakul, várhatóan 2008. júniusában kerül az önkormányzat birtokába. 2007-ben három pályázatot nyújtottunk be akadálymentesítésre (Gondozási Központ, Egészségház, Városháza). A pályázatok elbírálása 2008. évre húzódott át. A benyújtott anyag szerinti támogatást elnyertük, így az akadálymentesítések 2008. évben megvalósulhatnak. Az Arany János Iskola tanulmányterve elkészült, majd annak elfogadása után az engedélyezési tervek készítését megrendeltük. Ezek kifizetése 2008 évben történik meg. Az iskola bővítésére a pályázatot 2008 évben nyújtottuk be, a pályázat befogadó nyilatkozatát kézhez kaptuk. A kétfordulós pályázat első fordulójának eredményhirdetése várhatóan májuk hónapban érkezik meg. A polgármesteri hivatal fűtés-korszerűsítése elkészült, a sportpálya tetőfelújításához szükséges terv kifizetése megtörtént. Az elmaradott feladatok között található a játszótér kialakítása, településközpont lakóút A játszótér kialakítására csak a terv készült el, a pályázaton nem nyertünk. A településközpont lakóút terve ez ideig még nem készült el, a tulajdonviszonyok 100 %-ban még nem rendezettek. Folyamatosan történik az út nyomvonalára eső földrészletek megvásárlása, jelenleg egy ingatlan vonatkozásában rendezetlen még a terület. Az út építése a 23 lakásos társasház ezévi átadásáig az épület vonaláig megvalósul. Terv szerint alakultak a karbantartási és felújítási munkálatok.

4. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám Megnevezés Összeg (E Ft)
1.

Pénzkészlet 2007. január 1-jén

Ebből:

  29.015
2. - Bankszámlák egyenlege 29.015
3. - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege -
4. Bevételek (+) 954.898
5. Kiadások (-) 901.645
6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2007. december 31-én

Ebből:

  82.268
7. Bankszámlák egyenlege 82.268
8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege -
9. Átfutó elszámolások 7.453
10. Költségvetési kiutalás (normatíva elszámolás, jöv.diff.különbség) 1.013
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -3.054
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6.497
13. Szabad pénzmaradvány 81.183
- 2008. évi tervesítés 80.000
- működési tartalék 1.183

5. Hitelműveletek alakulása
Önkormányzatunk a 2007. évben nem vette igénybe a folyószámla hitelkeretet, mivel nem adódott likviditási gondja. Míg az előző években - 2005. év 3.083 eFt-ot, 2006. év 1.404 eFt kamatot fizettünk az igénybevételre. Az ingatlanvásárlásra felvett 40.000 eFt tőketörlesztést negyedévenként törlesztjük, kamataival együtt. A Zalka Máté lakótelep útfelújítására felvett 12.762 eFt hitel tőketörlesztése 2008. II. negyedévében kezdődik el, a kamatot negyedévente megfizetjük. A két hitelre kifizetett kamat a 2007 évben 3.518 eFt volt.
A közvilágítás korszerűsítésének előfinanszírozására igénybevett hitel 2009. évben jár le.

6. A vagyon alakulása
Az előző évhez képest önkormányzatunk eszköz állománya 2,7 %-kal nőtt. Összetételében vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyi eszköz állománya 1,6 %-kal nőtt.
Ezen belül a befejezetlen beruházások állománya 70,6 %-kal nőtt. A növekedés oka, az Arany János Általános Iskola beruházási terveinek kifizetése, valamint az iskolához kapcsolódó ingatlanok felvásárlása, az intézmények akadálymentesítésére kifizetett tervezési díjak, a 6 db bérlakás közbeszerzési díja. Az ingatlanok állománya 1 %-kal csökkent. Oka, az éves értékcsökkenés leírása.
A gépek berendezések állományában (21,2 %) növekedés mutatkozik. A növekedést számítástechnikai eszközök vásárlása, a hivatal részére fénymásoló beszerzése okozza.. Az elmúlt évhez képest az immateriális javak állománya 20,4 %-kal nőtt. Az intézményeinkben (Gondozási Központ) a szükséges programok vásárlása történt meg. Az önkormányzatnál középtávú fejlesztési stratégia, iktatórendszer, valamint szoftver beszerzését mutatja.
A járművek állománya 12,1 %-kal nőtt, a hivatal részére vásárolt Fiat típusú személygépkocsi vásárlása miatt.
A beruházásra adott előleget (30.300 eFt) a 6 db bérlakás vásárlása biztosítottuk. A pénzügyi teljesítés között szerepel a közbeszerzés lebonyolításáért fizetett összeg (720 eFt).
A befektetett pénzügyi eszközök összesen 2 %-kal csökkentek.
Ezen belül a részesedések állománya 1 %-kal csökkent, amit az ÉPFU Kft. 2006. évi vagyonmérlegében mutatkozó veszteség alapján elszámolt értékvesztés okozott.
Ugyanezen eszközcsoporton belül az adott kölcsönök állománya 4 %-kal csökkent. Ez azt mutatja, hogy a törlesztő részletek befizetése magasabb, mint az önkormányzat által jutatott támogatás összege. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékében 4,3 %-os csökkenés mutatkozik (értékcsökkenés elszámolása).
Követelések állománya összesen 5,8 %-kal nőtt, ezen belül az adósok hátraléka 12,6 %-os emelkedést mutat. A növekedést az okozza, hogy az adóhátralék bruttó emelkedése nagyobb, mint az értékvesztés növekedése. Az analitikus nyilvántartás szerint az adósok állományában a legnagyobb volumenű hátralék az iparűzési adónemnél, valamint a késedelmi pótlék előírásainál jelentkezett. Az adósok állományából a helyi adók hátraléka 95 %-ot tesz ki.

Helyi adók hátralékának, túlfizetésének alakulása
2007. december 31-én

Bevételi jogcím Hátralék (Ft) nettó Túlfizetés (Ft)
Magánszemélyek kom. adója 661.128 260.972
Vállalkozások kom. adója 159.672 249.818
Iparűzési adó 16.357.849 57.225.019*
Építményadó 1.626.370 265.600
Gépjárműadó 7.586.237 461.317
Késedelmi pótlék, bírság 10.246.619 36.816
Talajterhelési díj 247.551 22.030
Ö S S Z E S E N 36.885.426 58.521.572


*Tartalmazza a december 20-i adófeltöltés összegét is, mely 50.103.300 Ft.

A helyi adók hátralékának és túlfizetésének alakulásáról készített tábla a 2007. december 31-i állapotot tükrözi. Az egyes adónemeknél a hátralékok befizetései folyamatosan történnek. Nagy részük már realizálódott. A gépjárműadó behajtását az előző év (sikeres) tapasztalatai alapján, már az okmányiroda részére továbbítottuk. (forgalomból való kivonás) Ezen behajtási módszerrel jelentős eredményeket értünk el.
Rövidlejáratú kölcsönök állománya 1 %-os növekedést mutat, tartalmában a szociális rendelet alapján nyújtott 2007. évi kölcsönöknek, valamint az előző évi kölcsönök törlesztéseinek nettó értékét mutatja.
2007. év végén az iparűzési adó feltöltése, lehetőséget biztosított önkormányzatunk részére lekötött betét elhelyezésére. Így 40.000 eFt összeget a Tata és Vidéke Takarékszövetkezetnél helyeztünk el.
A költségvetési tartalék az előző évihez viszonyítva kedvezőbben alakult, mivel záró pénzkészletünk 2007. december 31.én 82.268 eFt volt, mely tartalmazza a lekötött betétet.
Szállítói tartozásunk az előző évihez viszonyítva 1,1%-al nőtt, mely azt mutatja, hogy szállítói tartozásként olyan ki nem egyenlített számlák kerültek kimutatásra, amelyek fizetési határideje a 2008. évre áthúzódik.

Településünk 2007. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy az előző évekhez viszonyítva jóval kedvezőbben alakult. Mind alapfeladatainkat, mind a vállalt feladatainkat biztonsággal tudtuk felvállalni.


Lábatlan, 2008. április 3.

Tisztelettel:
Török István
polgármester

Mellékletek:
1/a. sz. melléklet: 2007. évi mérleg
1. sz. melléklet: 2007. évi bevételek és kiadások teljesítése
2/a. sz. melléklet: 2007. évi működési célú bevételek és kiadások teljesítése
2/b. sz. melléklet: 2007. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítése
3/a. sz. melléklet: 2007. évi bevételek forrásonként
3/b. sz. melléklet: A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
3/b. sz. melléklet folyt.: A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése 2. rész.
3/b. sz. melléklet folyt.: A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése 3. rész.
4. sz. melléklet: 2007. évi kiadások teljesítése
5. sz. melléklet: 2007. évi felújítási kiadások teljesítése feladatonként / célonként
6. sz. melléklet: 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítése feladatonként / célonként
8/a. sz. melléklet: Pénzmaradvány a 2007. évben
8/b. sz. melléklet: Kimutatás a 2007. évi pénzmaradványokról
9. sz. melléklet: A 2007. évi közvetett támogatások teljesítése
10. sz. melléklet: Felvett hitelállomány alakulása
11. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Függelékek:

2. sz. függelék: Befektetett pénzügyi eszközök
3. sz. függelék: Beruházások állományváltozásai
4. sz. függelék: Kimutatás a 2007. évben első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülőinek számáról
5. sz. függelék: Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok
6. sz. függelék: 2007. évi szociális ellátások
7. sz. függelék: Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának, értékvesztésének alakulása
8. sz. függelék: 2007. évi támogatások
9. sz. függelék: Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének és hátralékának, túlfizetésének alakulása


[ 2008.04.30. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-